Danske producenter, importører og forhandlere af lys, lysstyring og relaterede produkter

MØDEREGLER – CODE OF CONDUCT

Møderegler for Belysningsbranchen Danmark​

Det er Belysningsbranchen Danmarks ufravigelige politik at efterleve og overholde gældende lovgivning, herunder danske såvel som udenlandske konkurrenceregler, der måtte finde anvendelse.

Belysningsbranchen Danmarks formål er bl.a. at varetage medlemmernes interesser i internationale og nationale spørgsmål, såvel som medlemmernes interesser overfor de øvrige led i værdikæden. Belysningsbranchen Danmark vil søge indflydelse på udviklingen indenfor markedsforhold, erhvervs- og autorisationspolitik samt initiere, koordinere og støtte relevante markedsføringstiltag og uddannelse.

Belysningsbranchen Danmark må ikke benyttes som forum til at diskutere erhvervs- eller forretnings-hemmeligheder eller andre forhold, som udgør konkurrenceparametre.

Belysningsbranchen Danmarks møder skal altid afholdes på en sådan måde, at selv den blotte mistanke om at medlemmerne udfører fælles handlinger, der kan udelukke, forhindre, eller på anden måde begrænse den frie konkurrence, udelukkes.

Belysningsbranchen Danmarks møderegler forbyder i særdeleshed enhver form for diskussion eller anden informationsdeling, som eventuelt kan udgøre eller give anledning til mistanke om en ulovlig aftale eller samordnet praksis vedrørende:

1) Priser eller prisfaktorer inklusive bonus og rabatter.

2) Omkostninger og efterspørgelsesstruktur.

3) Omsætning, fortjeneste og dæknings-
bidrag.

4) Produktion og salg.

5) Markedsandele og salgsområder.

6) Investeringer og markedsføringsplaner.

7) Udbudsforretninger, tilbud eller afståelse fra at afgive bud.

8) Kredit- og rentevilkår eller andre salgsvilkår eller klausuler, og/eller –

9) Udvælgelse, afvisning eller opsigelse

Ingen kommercielle forhold, der ligger uden for Belysningsbranchen Danmarks formålsområde, må drøftes på Belysningsbranchen Danmarks møder og forsamlinger.
Også i pauser eller før og efter møder skal Belysningsbranchen Danmarks møderegler overholdes.
Forud for hvert møde udarbejdes altid en udførlig dagsorden, der fastlægger de emner, der skal drøftes. Dagsordenen udsendes til mødedeltagerne i god tid inden mødet. Til mødet drøftes kun de punkter, der står på dagsordenen. Under punktet ”Eventuelt” bør væsentlige emner som udgangspunkt ikke drøftes, idet sådanne bør tilføres dagsordenen som selvstændigt punkt. Er der sådanne punkter, skal de protokolleres behørigt i referatet. Efter ethvert møde udfærdiges der med vejledning af Belysningsbranchen Danmarks personale et udførligt mødereferat.

Disse mødereferater udgør den officielle protokol for Belysningsbranchen Danmark.

Mødereglerne gælder for alle møder afholdt i Belysningsbranchen Danmark-regi.

Meeting rules for Belysningsbranchen Danmark

It is the strict policy of Belysningsbranchen Danmark to comply with the letter and spirit of the operative legislation, including Danish as well as foreign competition law.

The purpose of Belysningsbranchen Danmark is i.a. to safeguard the interests of the members in international and national issues, as well as the interests of the members in other parts of the value chain. Belysningsbranchen Danmark will try to influence the development within market conditions, industrial development policy, authorization policy, as well as initiate, coordinate and support relevant marketing approaches, and education.

Belysningsbranchen Danmark shall not be used as a forum for discussions of business secrets or other aspects which constitute competition parameters.

Belysningsbranchen Danmarks meetings must always be conducted to avoid even the appearance that its members are taking common action which might eliminate, prevent, or in another way restrict free competition.

Belysningsbranchen Danmarks meeting rules prohibit any discussions or exchange of information that might constitute or imply an illegal agreement or concerted practice concerning:
1) Prices or price factors including rebatesand reductions.

2) Costs and demand structure.

3) Turnover, profits, and profit margins.

4) Production and sales.

5) Market shares and sales territories.

6) Investments and marketing plans.

7) Tender business, bidding, or refraining from bidding.

8) Credit terms, interest terms or any other terms or conditions of sales, and/or

9) Selection, rejection or termination of customers or suppliers.

The prudent rule to be followed at all Belysningsbranchen Danmark meetings and gatherings is that no commercial topics outside the scope of Belysningsbranchen Danmarks mission should be discussed. The meeting rules must also be followed on breaks or before or after meetings.

Before each meeting a detailed agenda stating the items to be discussed must be prepared. An agenda for each meeting must be circulated prior to the meeting. At the meeting only items on the agenda can be discussed. Basically, significant items cannot be discussed under “Miscellaneous” as such items must be on the agenda as a separate item. Such items must be put in the official minutes. Official minutes must be produced for each meeting under the guidance of Belysningsbranchen Danmarks staff.

They are the official record of Belysningsbranchen Danmark.

These meeting rules apply to all meetings under the guidance of Belysningsbranchen Danmark. 

Tilmelding med EAN-betaling

Vejbelysningsdagen 2024

19. september 2024
Early Bird pris for kommuner/stat frem til 16. august 2024
DKK 1.950,00 pr. deltager (Normalpris DKK 2.950,00)

Når I har udfyldt og indsendt denne formular, vil I efterfølgende modtage en EAN faktura.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk